Algemene voorwaarden cumela-bedrijven

Cumela-voorwaarden Gedeponeerd bij rechtbank Gelderland op datum 25 september 2020 onder nummer 40/2020
Pagina 1 van 2
Definities en toepassingen
1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en
op alle overeenkomsten die de gebruiker van deze algemene
voorwaarden, verder te noemen opdrachtnemer, doet aan of
sluit met derden, verder te noemen opdrachtgever.
1.2. Van deze algemene voorwaarden kan slechts bij schriftelijk
aangegane overeenkomst worden afgeweken. Deze afwijkingen
hebben geen bindende werking op andere overeenkomsten
met opdrachtgever.
1.3. De opdrachtgever met wie eenmaal op de onderhavige voorwaarden
werd gecontracteerd, stemt in met toepasselijkheid
van deze voorwaarden op latere overeenkomsten tussen opdrachtgever
en gebruiker.
1.4. De voorwaarden worden aangeduid als Cumela-voorwaarden.
Aanbieding en overeenkomst
2.1. Alle offertes zijn een vrijblijvend aanbod.
2.2. Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding heeft opdrachtnemer
het recht om, indien een opdracht niet aan hem
wordt gegeven, alle redelijke kosten welke hij heeft moeten
maken om zijn offerte te kunnen uitbrengen, in rekening te
brengen aan opdrachtgever.
2.3. Overeenkomsten kunnen namens opdrachtnemer alleen aangegaan
worden door daartoe bevoegde personen. Afspraken
met bij de uitvoering van het werk werkzame medewerkers
van opdrachtnemer binden de opdrachtnemer niet. Op eerste
verzoek van opdrachtgever zal opdrachtnemer aangeven wie
binnen het bedrijf van opdrachtnemer bevoegd zijn tot het
aangaan van overeenkomsten.
2.4. Opdrachtnemer zal uitgaan van de juistheid van de door opdrachtgever
verstrekte gegevens en hierop zijn aanbieding baseren.
Schade voortvloeiende uit onjuistheid of onvolledigheid
van deze gegevens komt voor rekening van opdrachtgever.
Rechten industriële, intellectuele eigendom en data
3.1. Alle door opdrachtnemer verstrekte bestekken of omschrijvingen,
begrotingen, plannen, tekeningen of andere bescheiden
blijven eigendom van opdrachtnemer en worden op eerste
verzoek van de opdrachtnemer geretourneerd. Tevens geldt
onverkort zijn auteursrecht alsmede alle overige rechten van
intellectuele of industriële eigendom.
3.2. Het staat opdrachtnemer vrij om tijdens de uitvoering van zijn
werkzaamheden data te verzamelen voor zover deze dataverzameling
niet in strijd is met de wet. Deze verzamelde data is eigendom
van opdrachtnemer tenzij anders is overeengekomen.
Prijzen
4.1. Alle door opdrachtnemer opgegeven, dan wel tussen opdrachtnemer
en opdrachtgever overeengekomen prijzen, behoudens
wanneer zulks expliciet anders is vermeld, zijn exclusief
omzetbelasting, verzekeringen, invoerrechten, heffingen,
rechten en andere belastingen.
4.2. Bij overschrijding van de normale arbeidstijden op werkdagen,
bij arbeid op zaterdagen en op zon- en feestdagen, dit alles op
verzoek van opdrachtgever, zal opdrachtnemer een toeslag op
de overeengekomen prijzen in rekening brengen, welke evenredig
is met de extra hieruit voortvloeiende kosten.
4.3. Bij gebrek aan een reeds overeengekomen vaste prijs geschiedt
de vaststelling van de prijs voor de uitgevoerde opdracht
volgens de na voltooiing gebleken omvang der verrichte
werkzaamheden en geleverde of verbruikte materialen,
op basis van de voor het begin van de werkzaamheden door
partijen overeengekomen tarieven, of bij gebreke van zodanige
vaststelling, op basis van de ten tijde van de oplevering van
het werk ter plaatse geldende tarieven.
4.4. In het geval van meerdere opdrachtgevers zijn zij allen hoofdelijk
aansprakelijk voor de nakoming van de contractuele verplichtingen.
4.5. Het in het voorgaande lid bepaalde is tevens op een gedeeltelijk
uitgevoerde opdracht van overeenkomstige toepassing.
4.6. Opdrachtnemer is gerechtigd opdrachtgever aanvangskosten
in rekening te brengen.
4.7. Opdrachtnemer is gerechtigd voor uitvoering van de overeenkomst
zekerheid te verlangen van opdrachtgever voor de nakoming
van de betalingsverplichtingen.
4.8. Opdrachtnemer is gerechtigd prijsstijging van kostprijsbepalende
factoren waaronder in ieder geval, maar niet uitsluitend,
begrepen de kostprijs van grond- en brandstoffen, materialen,
fabricage, transport, valutawisselkoersen, stort- en verwerkingstarieven
en dergelijke, zulks ter beoordeling van opdrachtnemer,
die zijn ontstaan na het tot stand komen van de
overeenkomst, doch voor de op/aflevering, aan opdrachtgever
door te berekenen. Indien opdrachtnemer dit doet binnen 3
maanden na het sluiten van de overeenkomst, heeft opdrachtgever
het recht de overeenkomst te ontbinden, van welk recht
hij gebruik moet maken binnen 8 dagen na kennisgeving van
de prijsverhoging. Ontbinding van de overeenkomst op deze
wijze geeft geen der partijen het recht op schadeloosstelling.
Uitvoering
5.1. Opdrachtnemer voert de opdracht uit op de wijze en gedurende
een binnen de overeengekomen termijn gelegen tijd, welke
hem, rekening houdende met de belangen en voor zoveel mogelijk
met de desbetreffende wensen van opdrachtgever, daartoe
geschikt voorkomen. Het tijdstip van de uitvoering van de
opdracht wordt door opdrachtnemer tijdig aan opdrachtgever
medegedeeld.
5.2. Opdrachtnemer heeft recht op verlenging van de termijn
waarbinnen het werk zal worden opgeleverd indien door overmacht
of door voor rekening van opdrachtgever komende omstandigheden,
of door wijziging in de overeenkomst dan wel in
de voorwaarden van uitvoering, niet van opdrachtnemer kan
worden gevergd dat het werk binnen de overeengekomen termijn
wordt opgeleverd.
5.3. Bij overschrijding van de termijn waarbinnen het werk zal worden
opgeleverd, is opdrachtnemer aan opdrachtgever geen
schadevergoeding verschuldigd, tenzij bij schriftelijke overeenkomst
anders door partijen is overeengekomen.
5.4. Indien de aanvang of voortgang van het werk wordt vertraagd
door factoren, waar opdrachtgever verantwoordelijk voor is,
dienen de daaruit voor opdrachtnemer voortvloeiende schade
en kosten door opdrachtgever te worden vergoed.
5.5. Wanneer opdrachtnemer en opdrachtgever van mening verschillen
over de vraag of weers- en/of werkomstandigheden,
daaronder begrepen omstandigheden ten aanzien van het
aanwenden van meststoffen of het toepassen van gewasbeschermingsmiddelen,
een negatieve invloed op het werk kunnen
hebben, is opdrachtnemer gerechtigd het werk niet uit te
voeren, zonder dat daaruit enige plicht tot schadevergoeding
voortvloeit. Mocht opdrachtnemer het werk, op uitdrukkelijk
verzoek van opdrachtgever wel uitvoeren, dan is de uitvoering
van het werk voor risico van opdrachtgever en is opdrachtgever
nimmer gerechtigd tot enige schadevergoeding, mochten
de werkzaamheden een negatief resultaat hebben.
5.6. De plaats van levering is de door opdrachtgever bepaalde
locatie welke ontsloten is door een verharde weg. Vanaf het
moment van levering zijn de zaken voor risico van opdrachtgever.
Hiervan kan slechts bij schriftelijke overeenkomst worden
afgeweken.
Overmacht
6.1. Opdrachtnemer is gerechtigd de uitvoering van zijn verplichtingen
op te schorten voor de duur van een overmacht situatie.
6.2. Onder overmacht wordt mede verstaan een omstandigheid
die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijze
niet te verwachten was en buiten de invloedssfeer van
opdrachtnemer ligt. Daaronder wordt mede verstaan: overheidsmaatregelen,
bijzondere weeromstandigheden, stakingen,
vervoersstremmingen, ziekte, onlusten en/ of oorlogen,
en een toerekenbare tekortkoming in de nakoming en/of overmacht
aan de zijde van die personen waarvan opdrachtnemer
afhankelijk is voor de fabricage en/of levering van producten.
6.3. Overmacht kan nimmer grond zijn voor schadevergoeding aan
opdrachtgever.
Wijzigingen in het werk en omstandigheden
7.1. Wijzigingen in het werk resulteren in ieder geval in meer- of
minder werk als:
a. er sprake is van een wijziging in het ontwerp of bestek;
b. de door opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt
met de werkelijkheid;
c. van geschatte hoeveelheden met meer dan 10% wordt afgeweken;
d. de normale werktijd met meer dan 10% wordt overschreden.
e. van de verrekenbare hoeveelheden wordt afgeweken. Bij
afwijkingen groter dan 10% zullen opdrachtgever en opdrachtnemer
een gewijzigde eenheidsprijs overeenkomen.
7.2. Meerwerk wordt berekend op basis van de waarde van de
prijsbepalende factoren die geldt op het moment dat het
meerwerk wordt verricht. Minderwerk wordt verrekend op
basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die gold
op het moment van het sluiten van de overeenkomst.
7.3. Indien tijdens de uitvoering onvoorziene omstandigheden blijken
die niet door opdrachtgever schriftelijk zijn medegedeeld
en ook niet zonder onderzoek visueel waarneembaar waren
voor opdrachtnemer ten tijde van het opnemen van het werk
ter plaatse, zoals bijvoorbeeld zich onder het maaiveld bevinden
van stenen of andere objecten, funderingsresten of moerassige
gedeelten of andere grondsoorten dan zichtbaar aan
de oppervlakte, heeft opdrachtnemer het recht de prijs aan
te passen in verband met de extra kosten die uit deze onvoorzienbare
omstandigheden voortvloeien. Gaat opdrachtgever
hier niet mee akkoord dan is opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst
bij aangetekende brief met onmiddellijke ingang te
ontbinden. Opdrachtgever is in dat geval niet gerechtigd tot
het vorderen van enige schadevergoeding, opdrachtnemer is
wel gerechtigd over te gaan tot een afrekening op grond van
art. 7:764 lid 2 BW.
7.4. Als het saldo van het minderwerk dat van het meerwerk overtreft,
mag opdrachtnemer bij de eindafrekening 10% van het
verschil van de saldi bij opdrachtgever in rekening brengen.
Deze bepaling geldt niet voor minderwerk dat gevolg is van
een verzoek van opdrachtnemer.
Verplichtingen opdrachtgever
8.1. Opdrachtgever zorgt ervoor dat opdrachtnemer tijdig kan beschikken
over de voor de opzet van het werk benodigde gegevens
en goedkeuringen, zoals vergunningen, ontheffingen
en beschikkingen, tenzij tussen partijen schriftelijk anders is
overeengekomen.
8.2. Opdrachtgever is verplicht onderzoek te plegen naar, en opdrachtnemer
schriftelijk in te lichten omtrent alle omstandigheden,
waaronder begrepen de ligging en aanwezigheid van
obstakels, kabels, leidingen en overige aanwezige belemmeringen
en risico’s zoals onder meer, maar niet uitsluitend de
toestand van de bodem en (grond)waterstand, risico’s voor
derden (bijvoorbeeld bij spuitwerkzaamheden), aanwezige
beschermde inheemse planten en – diersoorten, perceel beperkingen
(bijvoorbeeld waterwingebied) en verontreiniging
van de bodem door in het werk voorkomende bouwstoffen en
objecten.
8.3. Opdrachtgever dient zich te gedragen overeenkomstig de Wet
Informatie-uitwisseling boven- en ondergrondse Netten (WIBON)
en de daarbij behorende en meest actuele CROW-richtlijn
met betrekking tot zorgvuldig grondroeren.
8.4. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, draagt opdrachtgever
zorg voor de afsluiting respectievelijk de verbreking van
alle in gebruik zijnde aansluitingen op openbare nutsvoorzieningen
en eventuele andere door, over of onder het terrein
lopende leidingen en/of kabels en andere obstakels en stelt
hiervoor de benodigde verklaringen ter beschikking.
8.5. Opdrachtgever verplicht zich op verzoek van opdrachtnemer
tot het geven van inzicht in de milieu hygiënische toestand
van de te bewerken bodem, het afgeven van een V&G plan
ontwerpfase en/of het verrichten of laten verrichten van een
asbestinventarisatie door een hiertoe erkend en gecertificeerd
asbest inventarisatiebureau (SC 540) en/of een bouwstoffenonderzoek.
8.6. Opdrachtgever is verplicht alle beletselen weg te nemen,
alsmede opdrachtnemer in te lichten omtrent alle omstandigheden
welke tot gevolg hebben of kunnen hebben dat de
opdrachtnemer niet in staat is de opdracht binnen de in artikel
5.1 bedoelde termijn van uitvoering zo snel en goed mogelijk,
alsmede zonder schade, uit te voeren.
8.7. Opdrachtgever draagt ervoor zorg dat het terrein waar de
overeenkomst wordt uitgevoerd goed bereikbaar is volgens
het inzicht van de opdrachtnemer.
8.8. Opdrachtgever dient zorg te dragen voor het schoonmaken en
schoonhouden van de openbare weg voor, tijdens en na werkzaamheden
waarbij de openbare weg gebruikt wordt voor de
werkzaamheden.
8.9. Indien door opdrachtgever aangeleverde materialen op enigerlei
wijze vervuild blijken te zijn, waardoor opdrachtnemer
extra kosten moet maken, zijn de kosten voor rekening van
opdrachtgever.
8.10. Door opdrachtgever aangedragen of in opdracht van opdrachtgever
af te voeren zaken blijven eigendom en dus voor
rekening en risico van opdrachtgever.
8.11. Tenzij anders is overeengekomen is opdrachtgever verantwoordelijk
voor het eventueel afvoeren van bij de uitvoering
van de overeenkomst vrijgekomen zaken zoals grond en afval.
8.12. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aanleveren van
gegevens over de (milieu) kwaliteit van de door opdrachtnemer
te ontgraven of te bewerken bodems, dan wel van het
door opdrachtnemer te vervoeren materiaal.
8.13. De kosten van bemonstering en analyses van te ontgraven, te
vervoeren, te bewerken of te storten zaken zijn voor rekening
van de opdrachtgever, tenzij dit schriftelijk anders is overeengekomen.
8.14. Indien opdrachtnemer een medewerker ter beschikking stelt
aan opdrachtgever, verstrekt opdrachtgever tijdig alle voor de
goede uitvoering van de opdracht relevante informatie, waaronder
een accurate omschrijving van de werkzaamheden, de
vereiste en gewenste kwalificaties, de werktijden, arbeidsplaats,
arbeidsomstandigheden en de beoogde looptijd van de
opdracht.
8.15. Opdrachtgever zal zich ten aanzien van de medewerker als bedoeld
in 8.14 bij de uitoefening van leiding en toezicht gedragen op dezelfde zorgvuldige wijze als waartoe hij ten opzichte
van zijn eigen personeel gehouden is.
8.16. Het is opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming
van opdrachtnemer niet toegestaan de medewerker
op zijn beurt aan een derde ter beschikking te stellen om
onder leiding en toezicht van deze derde of een door deze aan
te wijzen derde werkzaamheden te verrichten.
8.17. Indien opdrachtgever niet heeft voldaan of kan voldoen aan
zijn verplichtingen uit dit artikel, dient hij dit onmiddellijk, doch
uiterlijk vijf werkdagen voor aanvang van de overeenkomst,
schriftelijk aan opdrachtnemer kenbaar te maken.
Oplevering van het werk
9.1. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd wanneer:
a. opdrachtgever het werk heeft goedgekeurd;
b. het werk door opdrachtgever in gebruik is genomen. Neemt
opdrachtgever een deel van het werk in gebruik dan wordt
dat gedeelte als opgeleverd beschouwd;
c. opdrachtnemer aan opdrachtgever schriftelijk heeft meegedeeld
dat het werk voltooid is en opdrachtgever niet binnen
14 dagen na de mededeling schriftelijk kenbaar heeft gemaakt
of het werk al dan niet is goedgekeurd;
d. opdrachtgever het werk niet goedkeurt op grond van kleine
gebreken of ontbrekende onderdelen die binnen 30 dagen
kunnen worden hersteld of na geleverd en die ingebruikname
van het werk niet in de weg staan.
9.2. Keurt opdrachtgever het werk niet goed, dan is hij verplicht dit
onder opgave van redenen schriftelijk kenbaar te maken aan
opdrachtnemer.
9.3. Keurt opdrachtgever het werk niet goed, dan zal hij opdrachtnemer
in de gelegenheid stellen het werk opnieuw op te leveren.
Hij dient opdrachtnemer hierbij een redelijke termijn te
gunnen. De bepalingen van dit artikel zijn daarop opnieuw van
toepassing.
Losse verhuur materieel
10.1. Opdrachtnemer, zijnde verhuurder, verbindt zich het overeengekomen
huurobject in goede staat ter beschikking te stellen
voor de overeengekomen huurperiode, gelijk de opdrachtgever,
zijnde huurder, verplicht is het materieel aan te nemen
met inachtneming van de overeengekomen termijn en eventueel
overeengekomen opzegtermijn.
10.2. Bij het in ontvangst nemen van het huurobject dient opdrachtgever
zorgvuldig het huurobject op deugdelijkheid, gaafheid
en volledigheid te onderzoeken. Indien opdrachtgever daarbij
gebreken of tekorten ontdekt, dient hij deze direct schriftelijk
aan opdrachtnemer te melden.
10.3. Opdrachtgever is verplicht het huurobject te gebruiken uitsluitend
binnen het kader waarvoor het huurobject naar zijn aard
geschikt is en alleen voor het doel waarvoor het gehuurd is.
10.4. Opdrachtgever gebruikt het huurobject met het in acht nemen
van de aanwijzingen, die opdrachtnemer hem door middel
van instructieboeken en dergelijke of anderszins verstrekt. Opdrachtgever
verklaart voldoende ervaring en deskundigheid te
hebben met betrekking tot het huurobject.
10.5. Opdrachtgever inspecteert het huurobject doorlopend op de
goede werking en, voor zover niet anders is overeengekomen,
verricht hij tijdig het benodigde dagelijks onderhoud voor behoud
van de goede werking, één en ander conform de specificaties
van de fabrikant.
10.6. De kosten van onderhoud en reparatie, alles voor zover deze
het gevolg zijn van normale slijtage bij een behoorlijk gebruik
in overeenstemming met de bestemming, zijn voor rekening
van opdrachtnemer.
10.7. Opdrachtgever treft alle redelijke maatregelen ter voorkoming
van beschadiging, verlies en/of diefstal van het huurobject.
10.8. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade, hoe ook genaamd
en hoe ook aan het huurobject toegebracht of ontstaan
tijdens de huurperiode. Na ontdekking van een gebrek,
tekort of beschadiging aan het huurobject, zet opdrachtgever
het gebruik ervan niet voort dan na overleg met opdrachtnemer.
Laat opdrachtgever (tijdig) overleg met opdrachtnemer
na, dan komt of blijft schade als gevolg van voortgezet gebruik
voor rekening van opdrachtgever.
10.9. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade, hoe dan ook
genaamd en hoe ook door het huurobject toegebracht of ontstaan
aan zichtbare en niet-zichtbare roerende of niet-roerende
zaken/eigendommen van derden (bv. ondergrondse kabels
en leidingen).
10.10. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade aan of door
het verhuurde tijdens transporten, dus ook tussentijds, die
door of in opdracht van opdrachtgever worden uitgevoerd,
hoe en door wie dan ook ontstaan.
10.11. Opdrachtgever dient alle gebruikelijke maatregelen te nemen
om diefstal van het huurobject te voorkomen. Ingeval van diefstal/
vermissing van het huurobject is opdrachtgever verplicht
dit onmiddellijk na ontdekking aan opdrachtnemer te melden
en van de diefstal aangifte te doen bij het politiebureau. Opdrachtgever
is aansprakelijk voor diefstal en verduistering van
het huurobject.
10.12. Wanneer opdrachtnemer of diens gemachtigde de soort en
het aantal gemaakte verhuururen op werkbonnen registreert,
worden deze wekelijks opgemaakt en door beide partijen voor
akkoord ondertekend. Maakt opdrachtgever of diens gemachtigde
geen gebruik van de geboden gelegenheid tot ondertekening
dan wordt opdrachtgever geacht zich met de inhoud
van de werkbonnen te verenigen.
10.13. Het is opdrachtgever verboden het huurobject in huur, onderhuur,
gebruik of anderszins aan derden ter beschikking te
stellen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
opdrachtnemer.
10.14. Indien opdrachtgever het gehuurde object niet uiterlijk inlevert
op de dag waarop de overeengekomen huurtermijn eindigt, is
de opdrachtgever aan de opdrachtnemer schadevergoeding
verschuldigd die tenminste gelijk is aan de overeengekomen
huursom. Daarbij geldt dat elk deel van een dag als volledige
dag wordt aangemerkt. Onverminderd het voorgaande behoudt
opdrachtnemer het recht om aanvullende schade op
opdrachtgever te verhalen. Als het huurobject eerder wordt
ingeleverd dan de dag waarop de huurtermijn eindigt, heeft
opdrachtgever geen recht op teruggave van huur.
10.15. Indien niet anders is overeengekomen zijn de prijzen van verhuur
exclusief brandstofkosten en aan- en afvoerkosten.
10.16. Wanneer opdrachtgever het door hem gebruikte werkmaterieel
verzekert, moet de aansprakelijkheidsverzekering voor
het ingehuurde materieel de opdrachtnemer in haar hoedanigheid
van opdrachtgever/houder van het werkmaterieel,
meeverzekeren. Opdrachtgever verleent uitdrukkelijk en
onherroepelijk toestemming aan opdrachtnemer om aan die
verzekering rechten te ontlenen. Indien dit lid niet wordt nagekomen
of opdrachtgever een andere verplichting in dit artikel
niet is nagekomen, en opdrachtnemer door een derde aangesproken
wordt tot het betalen van enige schadevergoeding, is
opdrachtgever verplicht opdrachtnemer volledig te vrijwaren
en opdrachtnemer alles te vergoeden wat opdrachtnemer aan
deze derde moet voldoen.
10.17. Opdrachtgever betaalt bij enig evenement in relatie tot het
huurobject waarbij een beroep wordt gedaan op de verzekering van de opdrachtnemer, het totale eigen risico en alle
daaruit voortvloeiende schade.
Aansprakelijkheid
11.1. Behoudens voor zover sprake is van opzet of grove schuld is
iedere aansprakelijkheid van opdrachtnemer uit welke hoofde
of ter zake waarvan dan ook, beperkt tot het bedrag dat in het
desbetreffende geval uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering
van opdrachtnemer door de verzekeraar wordt
uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico
dat volgens de polis(voorwaarden) niet ten laste van de verzekeraar
is. Desgevraagd zal de opdrachtnemer over de (dekking
van de) aansprakelijkheidsverzekering informatie verschaffen.
11.2. Indien opdrachtnemer geen aansprakelijkheidsverzekering
heeft afgesloten of de verzekeraar om wat voor reden dan ook
geen dekking verleent, is behoudens en voor zover sprake is
van opzet of grove schuld, iedere aansprakelijkheid beperkt tot
het bedrag dat gelijk zal zijn aan het factuurbedrag (exclusief
BTW) dat aan opdrachtnemer verschuldigd is geworden ingevolge
de overeenkomst ter zake waarvan de opdrachtnemer
aansprakelijk is gesteld, met een maximum van € 10.000,-
11.3. Onder opzet of grove schuld in de zin van deze voorwaarden
wordt verstaan opzet of grove schuld van de organen van de
opdrachtnemer of met de leiding van haar onderneming belaste
personen, leidinggevende ondergeschikten daaronder
mede begrepen.
Vrijwaring
12.1. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken
van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand
daaronder mede begrepen, die samenhangen met of voortvloeien
uit de werkzaamheden voor opdrachtgever verricht,
behoudens opzet of grove schuld van opdrachtnemer en met
inachtneming van hetgeen in artikel 12.2 is bepaald.
12.2. De vrijwaring geldt slechts voor het bedrag dat, om welke reden
dan ook, niet door een aansprakelijkheidsverzekering van
opdrachtnemer wordt uitgekeerd.
Reclames
13.1. Zichtbare gebreken dienen binnen 24 uur na feitelijke afgifte
van de zaak of oplevering van het werk schriftelijk aan opdrachtnemer
gemeld te worden.
13.2. Overige gebreken dienen schriftelijk te worden gemeld binnen
bekwame tijd nadat deze zijn ontdekt of redelijkerwijs hadden
moeten zijn ontdekt.
13.3. Na het verstrijken van deze termijnen vervalt het recht zich op
het gebrek te mogen beroepen.
13.4. Het indienen van reclame heft de betalingsverplichting niet
op.
13.5. Het is opdrachtnemer uitdrukkelijk toegestaan bij de uitvoering
van de werkzaamheden af te wijken van een eerder uitgebracht
advies, verstrekt plan of tekening, aangezien dit advies,
verstrekt plan of tekening een uitvoeringsplan is dat opgesteld
is voor aanvang van de werkzaamheden, en tijdens de werkzaamheden
het soms dienstig kan zijn wijzigingen door te voeren.
13.6. Het recht op reclame verjaart na verloop van één jaar na beëindiging
van de werkzaamheden of oplevering van het werk.
Betaling
14.1. Opdrachtnemer heeft het recht periodiek, dan wel na de voltooiing
van het werk, te factureren.
Opdrachtnemer kan (gedeeltelijke) vooruitbetaling van de
overeengekomen prijs verlangen. Tenzij een andere betalingstermijn
is aangegeven dient betaling te geschieden binnen
30 dagen na de factuurdatum op een door opdrachtnemer
aan te wijzen bankrekening, alles zonder enig recht op
korting, opschorting of verrekening.
14.2. Indien opdrachtgever niet binnen de termijn zoals genoemd
artikel 14.1 heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim
zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Opdrachtnemer
heeft recht op vergoeding van de wettelijke handelsrente
met ingang van de dag waarop de betaling uiterlijk had
moeten plaatsvinden.
14.3. De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar
als:
a. een betalingstermijn is overschreden;
b. opdrachtgever failliet is gegaan, surseance van betaling aanvraagt,
of is toegelaten tot een schuldsanering;
c. beslag op zaken of vorderingen van opdrachtgever is gelegd;
d. de opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden;
e. de opdrachtgever (natuurlijk persoon) onder curatele wordt
gesteld of overlijdt.
Eigendomsvoorbehoud en retentierecht
15.1. Opdrachtnemer blijft eigenaar van alle geleverde of anderszins
ter beschikking gestelde zaken, alsmede de daarmee tot stand
gebrachte werken, alsmede van nog te leveren zaken totdat de
navolgende vorderingen zijn voldaan:
a. vorderingen betreffende de tegenprestatie voor door opdrachtnemer
aan opdrachtgever krachtens overeenkomst
geleverde of te leveren zaken, of
b. krachtens een zodanige overeenkomst tevens ten behoeve
van opdrachtgever verrichte of te verrichten werkzaamheden,
alsmede
c. ter zake van de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming
van zodanige overeenkomsten.
15.2. Opdrachtgever is verplicht zich te onthouden van iedere handeling
die aan voornoemd eigendomsvoorbehoud afbreuk
doet, zoals het vestigen van een pandrecht, overdracht aan
een derde, verkoop of montage.
15.3. Opdrachtnemer heeft een retentierecht op aan hem ter bewerking,
reparatie of bewaring aangeboden zaken. In geval
opdrachtnemer daarop een beroep doet, vervalt dat recht niet
door het stellen van zekerheid door opdrachtgever.
Privacy
16.1. Voor zover in het kader van het uitvoeren van de werkzaamheden
door opdrachtnemer persoonsgegevens worden verstrekt
aan opdrachtgever, zullen deze gegevens op een behoorlijke
en zorgvuldige wijze worden verwerkt en overeenkomstig de
Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet
Algemene verordening gegevensbescherming.
16.2. Technische en organisatorische maatregelen zullen worden
getroffen door opdrachtgever om de persoonsgegevens te beschermen
tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige
verwerking, daarbij rekening houdend met de stand van
de techniek en de aard van de verwerking.
Rechtsforum
17.1. Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
17.2. Geschillen zullen worden beslecht door de plaatselijk bevoegde
rechter in de vestigingsplaats van opdrachtnemer. Het is opdrachtnemer
echter toegestaan zich te wenden tot de rechter
die bevoegd is in de vestigingsplaats van opdrachtgever.
17.3. Partijen kunnen schriftelijk een andere vorm van geschillenbeslechting
zoals bijvoorbeeld arbitrage of mediation overeenkomen.